Witam na moim blogu, który poświęcony jest Łucznictwu tradycyjnemu i historycznemu. Miłego oglądania. MUMIN

Welcome to my blog, which is devoted to traditional and historical archer. Enjoy watching. MUMIN

środa, 23 października 2013

Jak powstaje strzała skandynawska?

Próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie należy zacząć od zagłębienia się w materiał archeologiczny.
Tak więc uczyniłem i wertując opasłe foldery na moim dysku twardym i przeanalizowaniu dziesiątek fotografii wybrałem cechy charakterystyczne i wspólne dla prawie wszystkich artefaktów z okresu wczesnego średniowiecza z terenu szeroko pojętej Skandynawii czyli tam gdzie pływali wikingowie, nie tylko z mieczem i tarcza ale i równie często z lukiem i strzałami.
 (Trying to answer this question must begin by depressions in the archaeological material.

So I did and fanning voluminous folders on my hard drive and analyzed dozens of photographs chosen characteristics common to almost all the artifacts from the early medieval period of terrain that is widely understood Scandinavia where the Vikings sailed, not only with a sword and shield but equally often with bow and arrow.)


Na tej podstawie wreszcie stworzyłem komplet czyli przynajmniej 6 sztuk strzał Wikińskich
 (On this basis, finally, I created a set of 6 arrows Viking)


Promienie na strzały jakże by inaczej profilowane to już u mnie taki standard
Promienie zawsze wykonuję ręcznie z pnia czy deski odpowiednio wyselekcjonowanej
Drewno tnę wzdłuż słoi  czasem też robię łupane patyki jednak występuje wtedy większa strata materiału
Ale o wytwarzaniu promieni historycznymi napiszę chyba osobny artykół bo ten rozrósł by się zbytnio
 (Sticks arrows profiled. This is for me such a standard

sticks always doing manually from the trunk or the board properly-selected

I cut along the grain of the wood sometimes sticks but I do cleaved occurs greater loss of material

But the production of historical write-rays unless a separate post has grown because this would be too)

Dla wielu osób to zwykła fanaberia która jedynie niepotrzebnie podnosi cenę promienia. Ale prawda jest taka że już starożytni intuicyjnie profilowali/ cieniowali drzewce by poprawić parametry lotu
Ludzie północy nie byli w tym odmienni. wszystkie promienie ze znalezisk noszą znamiona cieniowania zależnie od przeznaczenia strzały
W przypadku tych z północy jest to szlif ku osadzie jedynie na odcinku brzechwy w niektórych przypadkach wyraźnie zaznaczony gwałtownym spadkiem średnicy

Cechą wspólna dla drewnianych promieni średniowiecznych jest pozostawiona szersza osada wynika to z tego, że promienie cieniowano do takiego stopnia że w najwęższym punkcie mogły mieś mniej niż 5mm
wiec wycięcie w takiej zapałce siodełka dla cięciwy nie było by rozsądnym rozwiązaniem
Zdarzało się że wikingowie zwłaszcza bogatsi wyposażali strzały w osady z rogu, poroża a nawet, co wielu dziwi, z mosiądzu.
(For many people, a simple fad that only unnecessarily raises the price of a stick an arrow. But the truth is that the ancient intuitively profiled / tapering shaft to improve the flight parameters

Northmen were not that different. All shaft with discoveries bear signs tapering depending on the destination arrow

In the case of those from the north it is cut to nock only on the section of feathers in some cases, clearly marked a sharp decline in diameter


A feature common to wooden sticks medieval arrows is left wider nock is due to the fact that the shaft tapering to such an extent that at its narrowest point may be less than 5mm

So cut out in such a "matchstick" saddle for bowstring would not be a reasonable solution

It happened that the Vikings especially wealthier equipment nock arrow in the corner, antlers and even what many surprising brass.)

Jednakże ja pozostałem przy wersji podstawowej 
 (However, I remained at the basic version)
 


Drugi etap robienia strzał to osadzanie grotów ale zanim to nastąpi groty trzeba zamówić u kowala
Po 3 miesiącach oczekiwania byly już gotowe ;)
 (The second stage of making arrows is fitting arrowheads but before that happens you have to order arrowheads from smith

After 3 months of waiting were ready
;) )

 
 
Więc moglem je osadzić
Wybór padł na proste bodkiny na trzpieniu dość typowe znalezisko z czasów wikińskich
Osadzanie kutych grotów nigdy nie jest proste bo są to wyroby jedynie z pozoru identyczne. Ręczna robota sprawia ze każdy grot posiada cechy indywidualne które trzeba uwzględnić przy montażu na drzewcu.
 (So I could mount them

The choice was simple bodkiny on the stem fairly typical of discovery from the time of Viking

Fixing of forged arrowheads is never easy because these are the only products of seemingly identical. Handmade makes from each tip has individual characteristics that must be considered when mounting on flagstaff.)

 

Same groty mocowałem mieszanką żywicy i dziegciu o odpowiednich proporcjach ...
(Arrowhead fix a mix of resin and wood tar on the right proportions ...)
 

 ...podobnie zresztą jak lotki ale o tym później.
(.. just like the arrow fletching but more on that later.)

Owijki przy grocie wykonałem, co każdego dziwi, z druty miedzianego 
 (Of the wrapper with arrowhead done what any surprising, with copper wires)

Owijkę trzeba wykonać bardzo ciasno. Przydały się jubilerskie kombinerki żony do wykończenia splotu którego nie zaprezentuję bo było by to zbytnie uchylenie tajemnicy
(The wrapper must perform very tight. Jewelry pliers handy a wife to finish weave which is not going to present it because it was too much to set aside the mystery)
 
Połowa pracy

Zestawienie nieopierzonej brzechwy z osadzonym grotem. na tym zdjęciu widać różnice średnicy promienia przy osadzie i od frontu strzały
Piórka klejone dziegciem
Feathers glued wood tar
 

 Technika jest prosta wystarczy punktowo podgrzać lepicz celem jego rozpuszczenia i na tak uaktywnionym odcinku kleimy pióro.
Takie spoiwo jest o tyle dobre bo gdy coś nam się źle przyklei to wystarczy uplastycznić dziegieć i poprawić lotkę 
 (The technique is simple enough to spot heat the tar purpose of its dissolution and so stretch activated glue your feather.

This binder is so good because when something bad we will stick it enough plasticise tar and improve fletch)

 Pióra ma się rozumieć zastosowałem gęsie jako historyczne. Bardzo łatwe do odróżnienia względem indyczych są bardziej elastyczne i wodoodporne 
 (Feathers of course I used goose as historical. Very easy to distinguish relative turkeys are more flexible and waterproof)
Opierzone i przeszyte brzechwy nie wyglądają atrakcyjnie
 (Feathered and pierced with arrow does not look attractive)
Jednak już przycięte lotki zachęcają do tego by osadzić strzałę na cięciwę i posłać jak najdalej 
 (However, already cut fleching encourage this by nocking an arrow on the string and send as much as possible)

Gotowe strzały warto zapakować w odpowiedni sposób by promienie się nie paczyły a lotki nie zwichrowały 
 (Ready arrow worth packaged in an appropriate manner would not warped and not distorted fleching)

Całość należy zabezpieczyć olejem lnianym...
(The whole must be protected with linseed oil ...)

... i oznakować by na turnieju łuczniczym nikt nie pomylił swoich strzał z naszymi :D choć puki co to wydaje się mało prawdopodobnie, bo ciągle strzały na takim poziomie odtwórczym są niespotykanie nawet na imprezach historycznych a co dopiero na turniejach
 (... and labeled to archery tournament, no one mistook his shot from ours. Although today it seems unlikely, because I still arrow at this level is unusually low reproductive on historical events and tournaments alone)

 


W przygotowaniu artykuł o strzale będącej wypadkową znalezisk fleczerskich z rejonu słowiańszczyzny 
 (In preparing an article about arrows being the result of discoveries from the region of Slavs archery)

1 komentarz: